Salgsbetingelser

Innledning

Dette kj酶pet er regulert av de nedenst氓ende standard salgsbetingelser for forbrukerkj酶p av varer over Internett. Forbrukerkj酶p over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkj酶psloven, markedsf酶ringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig p氓聽www.lovdata.no.聽Vilk氓rene i denne avtalen skal ikke forst氓s som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.聽For en bedre forst氓else av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen best氓r av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsl酶sningen og eventuelt s忙rskilt avtalte vilk氓r. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, g氓r det som s忙rskilt er avtalt mellom partene foran, s氓 fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kj酶p av varer mellom n忙ringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er [Navn], [Kontaktadresse], [e-post], [tele- fonnummer], [organisasjonsnummer], og betegnes i det f酶lgende som 聽selger/selgeren.

Kj酶per er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det f酶lgende som 聽kj酶per/kj酶peren.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kj酶per skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger f酶r kj酶pet ikke har informert om, skal kj酶per ikke b忙re.

4. Avtaleinng氓else

Avtalen er bindende for begge parter n氓r kj酶peren har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsl酶sningen i nettbutikken eller i kj酶perens bestilling, og den annen part inns氓 eller burde ha innsett at det forel氓 en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kj酶peren.

Dersom kj酶peren bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kj酶pesummen p氓 kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kj酶peren utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremg氓r av fakturaen og er p氓 minimum 14 dager fra mottak.

Kj酶pere under 18 氓r kan ikke betale med etterf酶lgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd n氓r kj酶peren, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremg氓r av bestillingsl酶sningen, skal selgeren levere varen til kj酶per uten un酶dig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kj酶peren med mindre annet er s忙rskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen g氓r over p氓 kj酶per n氓r han, eller hans representant, har f氓tt varene levert i tr氓d med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kj酶peren angre kj酶pet av varen i henhold til angrerettloven.

Kj酶peren m氓 gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner 氓 l酶pe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender p氓 en l酶rdag, helligdag eller h酶ytidsdag forlenges fristen til n忙rmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt f酶r utl酶pet av fristen. Kj酶per har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen b酶r derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner 氓 l酶pe:

Ved kj酶p av enkeltst氓ende varer vil angrefristen l酶pe fra dagen etter varen(e) er mottatt.Selges et abonnement, eller inneb忙rer avtalen regelmessig levering av identiske varer, l酶per fristen fra dagen etter f酶rste forsendelse er mottatt.Best氓r kj酶pet av flere leveranser, vil angrefristen l酶pe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 m氓neder etter utl酶pet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke f酶r avtaleinng氓elsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilk氓r, tidsfrister og fremgangsm氓te for 氓 benytte angreretten. S酶rger den n忙ringsdrivende for 氓 gi opplysningene i l酶pet av disse 12 m氓nedene, utl酶per angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kj酶peren mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten m氓 varen leveres tilbake til selgeren uten un酶dig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kj酶per dekker de direkte kostnadene ved 氓 returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt 氓 opplyse om at kj酶per skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kj酶perens bruk av angreretten.

Kj酶per kan pr酶ve eller teste varen p氓 en forsvarlig m氓te for 氓 fastsl氓 varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom pr酶ving eller test av varen g氓r utover hva som er forsvarlig og n酶dvendig, kan kj酶peren bli ansvarlig for eventuell redusert verdi p氓 varen.

Selgeren er forpliktet til 氓 tilbakebetale kj酶pesummen til kj酶peren uten un酶dig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kj酶perens beslutning om 氓 benytte angreretten. Selger har rett til 氓 holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kj酶peren, eller til kj酶per har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt 聽tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering - kj酶pernes rettigheter og frist for 氓 melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kj酶peren eller forhold p氓 kj酶perens side, kan kj酶peren i henhold til reglene i forbrukerkj酶pslovens kapittel 5 etter omstendighetene聽holde kj酶pesummen tilbake, kreve聽oppfyllelse,聽heve聽avtalen og/eller kreve聽erstatning聽fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbef酶yelser b酶r meldingen av bevishensyn v忙re skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kj酶per kan fastholde kj酶pet og kreve oppfyllelse fra selger. Kj酶per kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medf酶re en s氓 stor ulempe eller kostnad for selger at det st氓r i vesentlig misforhold til kj酶perens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kj酶per likevel kreve oppfyllelse.

Kj酶peren taper sin rett til 氓 kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med 氓 fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen p氓 leveringstidspunktet, skal kj酶peren oppfordre selger til 氓 levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kj酶peren heve kj酶pet.

Kj酶per kan imidlertid heve kj酶pet umiddelbart hvis selger nekter 氓 levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgj酶rende for inng氓elsen av avtalen, eller dersom kj酶peren har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgj酶rende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgj酶rende for inng氓elsen av avtalen, m氓 krav om heving gj酶res gjeldende innen rimelig tid etter at kj酶peren fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kj酶peren kan kreve erstatning for lidt tap som f酶lge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgj酶r at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning p氓 avtaletiden, unng氓tt, eller overvunnet f酶lgene av.

10. Mangel ved varen - kj酶perens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen m氓 kj酶per innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil p氓berope seg mangelen. Kj酶per har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to 氓r etter at kj酶per overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment 氓 vare vesentlig lenger enn to 氓r, er reklamasjonsfristen fem 氓r.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kj酶peren eller forhold p氓 kj酶perens side, kan kj酶peren i henhold til reglene i forbrukerkj酶psloven kapittel 6 etter omstendighetene聽holde kj酶pesummen tilbake, velge mellom聽retting聽og聽omlevering, kreve聽prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve聽erstatning聽聽fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren b酶r skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kj酶peren kan velge mellom 氓 kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kj酶perens krav dersom gjennomf酶ringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til 氓 foreta mer enn to avhjelpsfors酶k for samme mangel.

Prisavslag

Kj酶per kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inneb忙rer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom s忙rlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kj酶peren.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kj酶peren ogs氓 heve kj酶pet n氓r mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kj酶perens mislighold

Dersom kj酶peren ikke betaler eller oppfyller de 酶vrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold p氓 selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkj酶psloven kapittel 9 etter omstendighetene聽holdevaren tilbake, kreve聽oppfyllelse聽av avtalen, kreve avtalen聽hevet聽samt kreve聽erstatning聽fra kj酶peren. Selgeren vil ogs氓 etter omstendighetene kunne kreve聽renter ved forsinket betaling, inkassogebyr聽og et rimelig聽gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kj酶pet og kreve at kj酶peren betaler kj酶pesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med 氓 fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kj酶perens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kj酶pesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kj酶peren ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kj酶pet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kj酶peren ikke betaler kj酶pesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kj酶pesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutg氓ende varsel, bli sendt til Kj酶per kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kj酶peren unnlater 氓 hente ubetalte varer, kan selger belaste kj酶per med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske 聽utlegg for 氓 levere varen til kj酶peren. Et slikt gebyr kan ikke belastes kj酶pere under 18 聽氓r.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kj酶peren rettigheter i tillegg til de kj酶peren allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti inneb忙rer dermed ingen begrensninger i kj酶perens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kj酶peren samtykker til noe annet, kan selgeren, i tr氓d med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er n酶dvendig for at selgeren skal kunne gjennomf酶re forpliktelsene etter avtalen. Kj酶perens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er n酶dvendig for at selger skal f氓 gjennomf酶rt avtalen med kj酶peren, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktl酶sning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal fors酶ke 氓 l酶se eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kj酶peren ta kontakt med Forbrukerr氓det for mekling. Forbrukerr氓det er tilgjengelig 聽p氓 聽telefon 23聽 400聽 500聽 eller聽www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan ogs氓 brukes hvis du 酶nsker 氓 inngi en klage. Det er s忙rlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her:聽http://ec.europa.eu/odr.